گواهی تایید فنی سامانه ویونا

تقدیرنامه ها


لوح تقدیر رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانلوح تقدیر مشاور مدیر منطقه تهران و مدیر کل محترم حراست شرکت مخابرات ایرانلوح تقدیر معاونت محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدستاورد برگزیده در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشورلوح تقدیر معاونت محترم دانشجویی فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانلوح تقدیر مدیر کل محترم تربیت بدنی دانشگاه تهرانلوح تقدیر معاونت محترم مالی، اداری و تدارکاتی اداره کل منطقه دو شرکت مخابرات استان تهرانلوح تقدیر معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهرانلوح تقدیر رئیس محترم هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایرانلوح تقدیر مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر کل دانشگاه تهرانلوح تقدیر مشاور محترم رئیس و مدیر کل حراست دانشگاه تهرانلوح تقدیر مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوریلوح تقدیر رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی ناجالوح تقدیر معاونت محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران